Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ruokosuon Torpan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.02.2019. Viimeisin muutos 12.02.2019.

1. Rekisterinpitäjä
Ruokosuon Torppa
Vanhatie 253
44460 Kalaniemi
040-83 75 347
(Y-tunnus 2584162-3)
ruokosuontorppa(at)gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teija Saastamoinen, ruokosuontorppa(at)gmail.com, 040-83 75 347

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Ruokosuon Torpan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakassuhteiden hoitamisessa, kehittämisessä ja hallinnoinnissa, palvelujen tarjoamisessa, toimittamisessa, kehittämisessä ja laskutuksissa. Henkilötiedot käsitellään myös reklamaatiotapauksissa sekä muiden mahdollisten vaatimusten selvittämisessä. Henkilötietoja käsitellään myös asiakasviestinnässä sekä markkinoinnissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin pitäjä sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakasrekisterin tietoja eteenpäin asiakassuhteen ulkopuoliselle taholle (pl. rikostapaukset).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

– Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti) yhteydenottoa ja lähetysten toimitusta varten
– Tiedot asiakkaan tekemistä tilauksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).